Onderzoeken randvoorwaarden windlocaties vastgesteld

Foto: Sam Fish

Vorig jaar lagen de Notities Reikwijdte en Detailniveau voor de plaatsingsgebieden Haringvliet GO (voorheen Polder van Pallandt), Battenoert en Anna Wilhelminapolder ter inzage.

In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen op de voorgenomen onderzoeken naar de haalbaarheid van deze windlocaties op Goeree-Overflakkee. Inmiddels zijn de zienswijzen beantwoord en heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee de notities vastgesteld. Hiermee is de volgende stap in het proces gezet en kunnen de initiatiefnemers verder met het opstellen van de milieueffectrapportages.

LEES OOK: Gemeente stopt met chemische bestrijdingsmiddelen op verharding

In de structuurvisie zijn vijf plaatsingsgebieden aangewezen voor windenergie. Voor drie plaatsingsgebieden is gestart met de m.e.r.-procedure. Dit zijn de Anna Wilhelminapolder, Battenoert en Haringvliet GO. Nu de Notities Reikwijdte en Detailniveau zijn vastgesteld, kunnen de initiatiefnemers van de windlocaties starten met het daadwerkelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt in een milieueffectrapportage (MER) opgeleverd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat een initiatiefnemer moet onderzoeken in een milieueffectrapportage. Hierbij staat onder andere opgenomen welke alternatieven moeten worden onderzocht, welke milieuaspecten belangrijk zijn, hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn en op welke manier en in welke fase van het planproces het onderzoek moet plaatsvinden.

Milieueffectrapportage
In de milieueffectrapportage zijn de milieueffecten van het toekomstige windpark in beeld gebracht. Deze rapportage is een hulpmiddel voor de gemeenteraad voor de uiteindelijke besluitvorming  rondom het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

LEES OOK: Nieuw leugenbankje voor vissersgemeenschap Stellendam

Planning
Voor de drie plaatsingsgebieden worden op dit moment de milieueffectrapportages geschreven. Deze zijn voor zowel het plan (bestemmingsplan) als het besluit (omgevingsvergunning). De verwachting is dat de rapportages in mei zijn afgerond en dat na het zomerreces de ontwerpbesluiten voor de drie plaatsingsgebieden ter inzage gaan.

Reacties