VIDEO – Politiegeweld, het is niet altijd zo zwart-wit

Foto: Afbeelding van 4711018 via Pixabay

De laatste tijd is er veel te doen om politiegeweld. Zowel in Nederland als in het buitenland wordt er een vergrootglas over de politie heen gelegd. Maar het is niet altijd even zwart-wit als het lijkt.

Bron: Politie.nl

De politie heeft in 2019 tijdens 14.507 incidenten geweld gebruikt. Daarbij was sprake van 23.939 geweldsaanwendingen en zijn 27.574 geweldsmiddelen ingezet. Het was het eerste jaar dat de politie op deze manier toegepast geweld registreert.

Beter overzicht

De politie krijgt op deze manier een beter zicht op het geweld dat ze tijdens hun werk gebruiken. Het kan zo ook op eenduidige en transparante manier worden afgelegd. Het geweld wordt zowel schriftelijk als mondeling gemeld.

De politie mag alleen geweld gebruiken als er geen andere opties zijn om een doel te bereiken. En ook dan is geweldtoepassing aan regels en voorwaarden gebonden. Wanneer een agent zich genoodzaakt ziet om geweld toe te passen, dan moet dat op een professionele manier. Ze worden daar dan ook uitvoerig op getraind.

Video

Van veel ‘geweldplegingen’ van de politie worden filmpjes gemaakt. Maar die laten niet altijd het hele verhaal zien. Zo blijkt uit onderstaande video die de politie deelde. Het artikel gaat verder onder de video.

Geweldsmiddelen

De politie van Goeree-Overflakkee valt onder de regio Rotterdam. In deze regio is in 2019 3.032 keer geweld gebruikt door de politie. In totaal gebeurde het in heel Nederland 23.939 keer.

“Voorheen werd alleen het zwaarste geweldsmiddel dat werd gebruikt in het systeem gezet,” laat Frank Paauw, portefeuillehouder geweld, weten. “Met deze wijziging registreren we dus alle ingezette geweldsmiddelen. Dit stelt ons in staat beter te beoordelen hoe de geweldsinzet is gegaan. Of het goed is gegaan en of we het een volgende keer opnieuw zo zouden doen. Zo blijven wij leren van onze geweldsinzetten.”

De geweldsmiddelen waarover de politie beschikt, omvatten een breed spectrum. Afgezet tegen het totaal van de in 2019 ingezette geweldsmiddelen ging het in verreweg de meeste gevallen (59%) om toepassing van fysiek geweld. Bij 8% van de gevallen om gebruik van het vuurwapen (dreigen, richten, gericht houden of schieten). In 6% om gebruik van de uitschuifbare wapenstok. In 5% om (dreigen met) pepperspray en in 11 % om toepassing van andere middelen.

Leermateriaal

Wanneer het geweldgebruik als niet professioneel wordt gekwalificeerd dan wordt dat meteen behandeld. Zo kunnen er eventueel tucht- of zelfs strafrechtelijke maatregelen volgen. Over de in 2019 gerapporteerde geweldsregistraties is in een aantal gevallen geweest om een disciplinaire straf op te leggen.

Pauw stelt dat de politie nu een veel completer beeld heeft van het geweld dat moest worden ingezet. “Wij kunnen op deze manier beter verantwoording afleggen en leren van toegepast geweld. Zo blijven we scherp op geweldsinzetten. Met het geweldsmonopolie komt immers een grote verantwoordelijkheid

Geweldsmonopolie

Het geweldsmonopolie is belegd bij de overheid. Op grond daarvan heeft de politie de bevoegdheid om geweld te gebruiken. Daar hoort bij dat de politie zorgvuldig en proportioneel met deze bevoegdheid omgaat. Ook moeten ze transparant zijn als het gaat om de verantwoording van geweldgebruik. Op dit moment is een integrale herziening van het proces rond de geweldsaanwending gaande. Deze heeft betrekking op het hele proces van melden, registreren en beoordelen van door de politie toegepast geweld, als ook op de nazorg, juridische bijstand en het leertraject voor politieambtenaren en de politieorganisatie als geheel.