Waarom wordt Goed Scheiden Loont ingevoerd op GO?

Foto: RAD

Sinds 1 april is de afvalinzameling op het eiland veranderd. Met de komst van de RAD zijn er aardig wat aanpassingen ingevoerd. Nu leggen ze graag uit waarom.

Begin maart hebben alle inwoners van het eiland een speciale folder ontvangen. Daarin staat uitgebreide informatie over het nieuwe tariefsysteem Goed Scheiden Loont. Dat systeem gaat in op 1 januari 2022.

De gemeente is al goed op weg om het afval te scheiden. Met de komst van het tariefsysteem wordt daar nu een verbeterslag in gemaakt.

Waarom een nieuw afvalsysteem? 

De landelijke overheid wil dat inwoners minimaal 75 procent van hun afval gescheiden aanbieden. Zij hebben daarvoor de richtlijn vastgesteld dat er nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar geproduceerd mag worden. Daarnaast wordt er ook extra belasting betaald voor het verbranden van restafval. Dat is letterlijk weggegooid geld. Het zorgt dus voor een flinke kostenstijging dat de inwoner uiteindelijk moet betalen.

Voor de inwoners is er een groot voordeel aan Goed Scheiden Loont. Je hebt namelijk zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Je bepaalt voor iedere keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd. Heb je geen eigen container maar een gedeelde ondergrondse? Dan betaal je voor iedere keer dat je restafval daarin weggooit. Door het afval goed te scheiden hou je dus minder restafval over. Zo heb je dus minder hoge kosten voor de afvalstoffenheffing.

Uitkomsten sorteeranalyse restafval

In november 2020 heeft de RAD een sorteeranalyse uitgevoerd op het restafval. Dit hebben ze gedaan in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee. Hierbij zijn steekproefsgewijs containers leeggemaakt en geanalyseerd op de inhoud. In een container kan zo’n 224 kilo afval per jaar. Uit de analyse blijkt dat er per jaar nog ruim 135 kilo afval uit herbruikbare grondstoffen bestaat.

Slechts 89 kilo per inwoner per jaar bestaat uit daadwerkelijk restafval. Er valt dus nog een wereld te winnen!

Gebruik van grijze restafvalcontainers

Mensen met een eigen rolcontainer hebben begin mei bericht gekregen over het inwisselen van de bakken. De groene restafval container wordt vervangen voor een grijze bak. Ook de bruine wordt ingewisseld. Dit wordt eveneens een grijze bak, maar met een groene deksel. De nieuwe containers zijn gebonden aan het adres en zijn voorzien van een adressticker en een chip.

Vanaf 1 januari 2022 worden de containers volgens het nieuwe tarievensysteem geleegd. Het aantal keren dat de container is geleegd wordt via de chip uitgelezen en doorgegeven aan de SVHW. De inwoners kunnen via de restafvalteller op de website van SVHW nakijken hoe vaak zij restafval hebben aangeboden. Daar staan dan ook gelijk de kosten bij vermeld.

Aanbiedwijze

De voertuigen van de RAD kunnen alleen containers leegmaken die zijn voorzien van een chip. Het verwijderen van de chip uit de container is dus zinloos. De container blijft dan namelijk ongeleegd aan de weg staan. Daarbij worden de kosten voor het verwijderen van de chip bij de eigenaar in rekening gebracht. Dit gebeurt volgens artikel 8.1.h. van het Uitvoeringsbesluit van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Verzamelcontainers voor het restafval

In de loop van dit kwartaal zullen alle verzamelcontainers voor restafval voorzien zijn van een toegangsregistratie. Daar waar nodig, zullen ook containers vervangen of extra bijgeplaatst worden. Voordat dit gebeurt, ontvangen gebruikers van deze containers een brief met daarin alle relevante informatie.

De bewoners die aangesloten zijn op de verzamelcontainers hebben een milieupas ontvangen. Deze geeft toegang tot de container en diezelfde pas is ook te gebruiken bij de milieustraat. Ook de milieupas is gebonden aan het adres en bevat een chip. Per 1 januari wordt daarmee het aantal keren dat per adres restafval wordt weggegooid doorgegeven aan SVHW.