Startnotitie over Sportbeleid stelt PvdA teleur

Foto: Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay

De gemeenteraad heeft op 24 september de Startnotitie Sportbeleid behandeld. Wethouder Bruggeman trof hiervoor een kritische gemeenteraad.

De PvdA is blij dat de startnotitie er eindelijk is. De noodzaak is groot en het gaat veel te langzaam. Ze willen dus graag meer tempo en meer ambitie. Petra ’t Hoen is raadslid namens de Partij van de Arbeid. Ze gaf in haar bijdrage het statement; ‘er is werk aan de winkel’.

Sportbeleid

Alle partijen in de raad zijn door het college uitgenodigd om mee te denken over de richting van het sportbeleid. Het college zal via wethouder Bruggeman in het eerste kwartaal van 2021 deze richting uitwerken in een beleidsplan.

De PvdA is positief kritisch over de startnotitie. Al jaren vraagt de partij om een goede discussie over bewegen en sport. Ze vinden het echter teleurstellend dat er nu alleen een startnotitie ligt met een hoog “hap snap gehalte”. Samenhang met andere beleidsvelden, met de samenleving en concrete plannen worden gemist.

“Urgentie is nodig, omdat de scores op Goeree-Overflakkee als het gaat om bewegen en sporten en het percentage burgers met een gezond gewicht veel te laag zijn. Te veel inwoners van jong tot oud bewegen te weinig, zijn te zwaar en dat geeft gezondheidsrisico”. Petra ’t Hoen vraagt dan ook om meer echte focus, meer urgentie en tempo.

Startnotitie

“Goed dat er eindelijk een startnotitie is die – zij het summier – in gaat op jeugd, ouderen en kwetsbare groepen. Echter de notitie mist visie uitgaande van positieve gezondheid,” geeft de partij aan. “De Adviesraad Sociaal Domein heeft zich daar onlangs over gebogen. Hier lijkt niets mee gedaan te zijn. Zij is nog niet overtuigd van de intenties van de wethouder om fors in te zetten op meer bewegen en sporten.”

Er is op korte termijn een praktisch uitvoeringsprogramma nodig. Immers, a mile a day (of 10.000 stappen per dag) keeps the doctor away. Dat vraagt om een bredere blik dan sport alleen. Zorg voor voldoende speelruimte voor kinderen. Goeree-Overflakkee scoort daar lager dan de landelijke norm.

Meer dan dat

“Regel dat wijken uitnodigen voor het dagelijkse wijkwandelingetje. Ga niet alleen voor winst op de grondexploitatie. Verder is belangrijk dat al die hardwerkende vrijwilligers in sportverenigingen snel worden ondersteund bij de doorontwikkeling van hun club. De trend lijkt dat meer mensen kiezen voor individueel sporten, of in kleine netwerkjes buiten verenigingen om. Dus innovatie binnen de verenigingen is nodig,” zeggen ze.

Tot slot geeft Petra ’t Hoen de wethouder mee “werk aan de winkel” en op korte termijn. Betrek hier een brede afspiegeling van de samenleving bij.