Goeree-Overflakkee levert concept-RES op

Foto: Sam Fish

Goeree-Overflakkee gaat de uitdaging aan om op het gebied van energiebesparing, aardgasalternatieven en duurzame mobiliteit forse stappen vooruit te zetten.

Persbericht gemeente Goeree-Overflakkee

Het eiland is al goed op weg als het gaat om de productie van wind- en zonne-energie. Daar hoeft dus geen focus op te liggen. Sterker nog: er wordt niet uitgegaan van verdere uitbreiding van het vermogen aan windenergie.

Dat staat te lezen in de concept-Regionale Energiestrategie. Vanaf vandaag is het ontwerp online in te zien, als eerste stap naar een definitieve RES. Een RES is een Regionale Energiestrategie.

Verduurzamen is samenwerken

Om nu de benodigde verduurzamingsstappen te kunnen zetten, is samenwerking nodig. Het zijn bewoners en de ondernemers zelf die hier aan zet zijn. Dat kan klein én groot. Isoleer bijvoorbeeld je eigen huis, ga elektrisch rijden of plaats zonnepanelen op je dak. Of ga als wijk of dorp gezamenlijk van het aardgas af en stap over naar elektrisch verwarmen.

De gemeente informeert, ondersteunt, begeleidt, brengt bij elkaar. Het (tussentijdse) doel is dat in 2030 20 procent van de buurten aardgasvrij is.

Innovaties

Daarnaast wordt op Goeree-Overflakkee gewerkt aan allerlei innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van waterstofproductie en -gebruik als alternatief voor aardgas. Maar ook warmtewinning uit oppervlaktewater. Of biogas uit zuiveringsslib van mest en zeewier, mobiele zonnevelden. Maar ook de Goederenhub die vorig jaar is opgestart.

Wethouder Tea Both-Verhoeven gaat over de duurzaamheid op het eiland. Ze kijkt dan ook met frisse moed naar de komende uitdagingen. Wel benadrukt ze dat ook het Rijk een belangrijke rol heeft in de overgang naar een duurzamere samenleving. “Stimuleringsmaatregelen als subsidies zijn belangrijk, net als passende regelgeving. Daardoor wordt het mogelijk om nieuwe technieken toe te kunnen passen.”

Ambitie

Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om een voorloper te zijn én te blijven op het gebied van duurzaamheid. Met ‘Energy Island’ – proeftuin in de energietransitie – wordt samengewerkt richting een volledig duurzaam eiland.

Samenwerking

Die samenwerking tussen veel organisaties is verder versterkt na het Klimaatakkoord in 2019. Dat is een pakket van maatregelen en afspraken van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Het doel is dan ook om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarbij is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Zij hebben elk een strategie ontwikkeld om in 2050 volledig duurzaam te zijn.

Goeree-Overflakkee is één van die regio’s. Dat is bijzonder, want de andere regio’s bestaan uit meer gemeenten. Dat komt vanwege de bijzondere ligging als eiland en omdat er de afgelopen jaren met ‘Energy Island’ al veel is gerealiseerd. Er zijn hier al eerder – lastige – keuzes gemaakt voor windmolenparken en zonnevelden.

Concept-RES

Deze concept-RES is opgesteld door de overheidspartners op Goeree-Overflakkee. Alles in samenspraak met een aantal maatschappelijke partijen. In een zogenoemde stuurgroep zijn partijen als Coöperatie Deltawind, ondernemersvereniging FOGO, LTO Noord, woon corporatie Oost West Wonen en netbeheerder Stedin vertegenwoordigd. De komende tijd wordt het concept verder besproken met onder andere de raad. Het is de bedoeling dat dit in oktober vastgesteld wordt. In juli 2021 wordt de definitieve RES vastgesteld.

Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

“De energietransitie is van ons allemaal,” zegt wethouder Both-Verhoeven. “We kunnen deze opgave alleen in een goede samenwerking met elkaar het hoofd bieden. Ik vind het dan ook belangrijk om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners en partijen hierbij te betrekken. Onder de noemer ‘Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee’ wordt vanuit de gemeente een traject opgestart om het gesprek met elkaar aan te gaan”.

De concept-RES is in te zien op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee, via www.klimaatkrachtiggo.nl.