Kabinet presenteert agenda voor herstel en perspectief

Foto: Afbeelding van Ellen26 via Pixabay

De coronacrisis heeft de levens van jongeren sterk ontregeld. Daarom heeft het kabinet een agenda opgesteld. Deze is gericht op het herstellen van de situatie van jongeren na de crisis.

Met de agenda wil het kabinet perspectief bieden voor de toekomst van de jongeren. Het gaat bijvoorbeeld om het wegnemen van belemmeringen in het onderwijs. Maar ook het vergroten van kansen op de arbeids- en woningmarkt hoort erbij. Tot slot is daar ook nog het bieden van passende hulp en ondersteuning.

Dit soort zaken lopen in de levens van jongeren vaak in elkaar over. Daarom moeten de opgaven veel meer in samenhang met elkaar worden opgepakt. Jongeren zelf worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het nieuwe Jongerenpanel Mentale Gezondheid. De agenda bouwt voort op de omvangrijke bestaande steunpakketten. Die waren al tijdens de coronacrisis in het leven geroepen.

Mentale druk

“Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis,” zegt Staatssecretaris Blokhuis. “We moeten ons realiseren dat de mentale druk die jongeren ervaren door corona, niet gelijk weg is als de crisis voorbij is. Jongeren zijn ontzetten veerkrachtig en het kabinet wil het daarin zoveel mogelijk versterken.”

Blokhuis zegt dat er tijdens de crisis al veel mooie initiatieven op gang zijn gekomen voor jongeren. “Met deze agenda brengen we in kaart wat ervoor nodig is om te zorgen dat iedere jongere de kans krijgt om gelukkig en gezond op te groeien. Zonder belemmeringen als gevolg van corona. Dat geldt voor nu en in de toekomst. Voor mij is het erg belangrijk en volstrekt logisch dat we de jongeren daar zelf ook in horen.”

Bestaande verschillen versterkt

“De coronacrisis heeft bestaande verschillen versterkt,” zegt minister Van Engelshoven. Daarbij heeft ze het over verschillen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. “Nadrukkelijke aandacht voor jongeren kan het verschil maken. Zeker voor kwetsbare jongeren. Met het Nationaal Programma Onderwijs is sterk ingezet op extra handen voor de klas en goede begeleiding. Ook wordt er ingezet op een soepele overgang van onderwijs naar werk. Er liggen nog veel opgaven om jongeren te ondersteunen en meer zekerheid te bieden voor de toekomst. Met deze agenda kunnen we de komende jaren aan de slag.”

Voortbouwen op steunpakketten

Sinds de coronacrisis heeft het kabinet veel gedaan om de jongeren te helpen en perspectief te bieden. Dit doen ze samen met gemeenten, scholen, sportclubs, jongerenwerk, ouders en vele anderen. Hiervoor zijn verschillende programma’s en steunpakketten ingezet. Zo zijn er met de zo’n 100 miljoen euro uit het Jeugdpakket en het Steunpakket Welzijn Jeugd talrijke initiatieven mogelijk gemaakt. Deze initiatieven zijn verspreid over het hele land. Hiermee zijn sociale activiteiten voor jongeren op een veilige manier mogelijk gemaakt. Ook zorgde het voor extra begeleiding voor specifieke doelgroepen.

Daarnaast is er ook ingezet op de mentale gezondheid. Het kabinet zorgde hierbij voor laagdrempelige ondersteuning. Dat deden ze met de nieuwe supportlijn ‘Alles Oke?’. Deze werd gelanceerd speciaal voor jongvolwassenen.

Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet heeft ook 8,5 miljard euro geïnvesteerd in het onderwijs. Dat deden ze middels het Nationaal Programma Onderwijs. Hiermee krijgen scholieren en studenten extra ondersteuning. Er wordt geïnvesteerd in het inlopen van achterstanden en stagebegeleiding. Maar ook een soepele in- en doorstroom en de aanpak van jeugdwerkloosheid. De agenda voor het herstel en perspectief voor de jeugd na de crisis bouwt hierop voort.

Opgaven in samenhang aanpakken

Het kabinet vindt het belangrijk voldoende aandacht te schenken aan de jongeren. Daarbij gaat het om de opgaven die spelen voor hen als het gaat om bestaanszekerheid. Maar ook kansengelijkheid en veerkracht zijn belangrijk. Denk aan het vroeg signaleren van schulden en schooluitval. Of het bevorderen van gelijke kansen bij de zoektocht naar baan of stage. Maar ook meer passende woonplekken voor jongeren, aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en metaal welzijn. Ze willen investeren in het toekomstperspectief van jongeren in kwetsbare wijken.

De verschillende leefdomeinen in het leven van jongeren bestaan niet los van elkaar. Hiermee worden school, werk, wonen en ondersteuning bedoeld. Daarom is het belangrijk dat de opgaven in de agenda in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat vraagt om goede samenwerking tussen partijen op alle niveau. Het volgende kabinet zal besluiten over de uitvoering voor deze agenda en bijbehorende middelen.

Jongerenparticipatie

En dat gaat het kabinet niet alleen doen. Het kabinet vindt het van belang dat jongeren betrokken worden bij de beslissingen. Het gaat tenslotte ook over hen. Bij de totstandkoming van de agenda zijn door het kabinet veel gesprekken gevoerd met jongeren. Zo hebben ze goed inzicht gekregen op de nodige aanpak van urgente problemen en brede vragen die spelen.

Ook in het vervolg moet jongerenparticipatie een plaats krijgen. Zo wordt een ‘Jongerenpanel Mentale Gezondheid’ opgezet. Dat praat vanuit het perspectief van jongeren inhoudelijk mee over beleid dat hen aangaat rondom mentale gezondheid.