SGP Kamerlid Bisschop op bezoek

Foto: SGP Goeree-Overflakkee

Op uitnodiging van de christelijke basisschool ‘de Hoeksteen’ in Ooltgensplaat verzorgde SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop een gastles.

Daarna sprak hij in het restaurantje Paviljoen Sluishaven met een delegatie van de SGP-fractie op Goeree-Overflakkee over duurzaamheid en mobiliteit.

Bij dit werkbezoek was tevens beleidsmedewerker Hans Maljaars aanwezig die de portefeuilles Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Omgevingswet voor de fractie beheert. Van de zijde van de gemeente waren de beleidsmakers Villerius en Roeland aanwezig en vanuit het bestuur van de gemeentelijke afdeling Oostflakkee de heer Veldhuizen.

Mobiliteit
In dit werkbezoek werd het Tweede Kamerlid met name bijgepraat over de problemen met N59, de onveiligheid van die weg en waarom het Rijk tot nu toe niet mee wil werken de weg veilig te maken en te optimaliseren tot een vierbaansweg. Er werd via een presentatie informatie verstrekt over de vele ongelukken die er plaatsvinden, vele met dodelijke afloop. Op indringende wijze werd een beroep gedaan om dit aangelegen punt bij het nieuwe kabinet wederom onder de aandacht te brengen. (Overigens heeft de SGP-fractie dit al eerder gedaan bij het vorige kabinet.) De provincie en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zijn bereid een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. “Zou er tot 2028 gewacht moeten worden zoals de vorige minister dat in haar prioriteitenlijstje had opgenomen zouden statisch berekend er zomaar nog 18 slachtoffers kunnen vallen,” aldus ambtenaar Rien Villerius die toelichting gaf.

LEES OOK: Cursus over historische romans in de bibliotheek

Duurzaamheid
Verder werd de delegatie bijgepraat over de duurzaamheid en innovatie op Goeree-Overflakkee. Erik Roeland: “De bedoeling is dat het eiland in 2020 energieneutraal is en in 2030 energie producerend.” Over de plannen die er zijn op het gebied van waterstof, zonne-energie en nagedacht wordt over een gasloze pilot. Natuurlijk kwam de windopgave aan de orde en de commotie die er rondom sommige locaties op het eiland daardoor is ontstaan. Bisschop werd gevraagd aandacht te vragen voor de getijdencentrale die er in de Brouwersdam zou moeten komen. De centrale zelf kan door de markt bekostigd worden, het gat in de dam om de kwaliteit van het water in het Grevelingenmeer te verbeteren is echter een zaak van het rijk. Daarnaast wees de fractie op een eerder ingediende motie in de gemeenteraad met betrekking tot de verevening van de OZB. Terwijl er meer inkomsten zijn in verband met de plaatsing van windmolens, kort het Rijk daarom op de Algemene Uitkering. “Hoe kan het zijn dat een burger BTW terugkrijgt als deze zonnepanelen legt, terwijl de gemeente daardoor jaarlijks 100.000 euro wordt gekort?”

Kamerlid Bisschop zegde toe om bij de eerstvolgende gelegenheid wederom aandacht te vragen voor de problematiek op het eiland voor wat betreft de benoemde zaken.

Reacties