Woningcorporaties gaan samenwerken

Foto: PR FidesWonen

Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed GO lieten in de afgelopen maanden onafhankelijk onderzoeken of fusie van deze vier woningbouwverenigingen naar één woningcorporatie haalbaar en wenselijk is.

De onderzoekers van adviesbureau Vannimwegen zijn van mening dat dat zo is.

Voor het onderzoek is gesproken met alle geledingen binnen de verenigingen: bestuurders, Raden van Commissarissen, medewerkers en leden(raden). Ook interviewden de onderzoekers de huurdersorganisaties, de gemeente Goeree Overflakkee en drie belangrijke zorgpartners, en analyseerden zij financiële informatie en beleidsdocumenten.

Het resultaat is een dik rapport. De onderzoekers verklaren waarom: “De meningen van alle geïnterviewden verschillen behoorlijk. En er was natuurlijk scepsis over of de resultaten van het onderzoek niet allang vooraf bedacht zouden zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat we alle verschillende meningen echt laten zien, dat de geïnterviewden zich herkennen in hun bijdrage en dat niemand kan beweren dat we alleen dát hebben opgenomen dat ons goed uitkwam. Ook wilden wede lezers vervolgens meenemen in alle relevante afwegingen.”

LEES OOK:  Stichting Independent Wheels geeft vrijheid 

Uit de interviews blijkt dat een aantal mensen echt overtuigd voor- of tegenstander is. Maar ook dat veel betrokkenen juist neutraal zijn, en benieuwd naar de rationele en volkshuisvestelijke afweging: is fusie voor de volkshuisvesting en de huurders op Goeree-Overflakkee een goede zaak? Daarbij valt op dat álle geïnterviewden, hoe ze er ook in staan, dezelfde onderwerpen belangrijk vinden en daar kritisch naar kijken: welke voordelen en nadelen zijn er voor de huurders en de verschillende kernen op het eiland, wordt de dienstverlening niet slechter en de afstand tot de huurders niet groter, en wordt er wel rekening gehouden met de verschillen in cultuur en behoefte?

Vannimwegen kreeg vooraf een aantal duidelijke onderzoeksvragen mee. Op basis van alle informatie constateren zij dat door fusie inderdaad:
− het sociale volkshuisvestingsbeleid in de gemeente Goeree-Overflakkee efficiënter en doelmatiger gestalte kan worden gegeven;
− ruimere schaalgrootte ontstaat die het mogelijk maakt om de goede servicekwaliteit aan huurders in de toekomst te kunnen behouden en verder te verbeteren voor de hele gemeente Goeree-Overflakkee;
− de continuïteit van de bedrijfsvoering van de vier corporaties beter kan worden geborgd;
− beter kan worden ingespeeld op de zwaarder wordende eisen van de Rijksoverheid en de sectorinstituten en op de complexiteit van vraagstukken;
− verdere professionalisering mogelijk wordt die de kwetsbaarheid van de organisaties zal verminderen;
− de kwaliteit van dienstverlening minimaal kan worden gehandhaafd en efficiënter kan worden georganiseerd waardoor bedrijfslasten (op termijn) kunnen afnemen.

De conclusies komen voort uit rationele en zakelijke afwegingen. De emoties en sentimenten die naar voren zijn gekomen zijn echter ook belangrijk: daarmee moet in de verdere uitwerking goed rekening worden gehouden. De onderzoekers adviseren de corporaties dan ook om de tijd te nemen om een toekomstige fusieorganisatie goed vorm te geven, en om daarbij in ieder geval de huurders n de leden intensief te betrekken.

De vier corporaties gaan zich in de zomer bezinnen op de vervolgstappen. Aan het begin van de herfst besluiten zij gezamenlijk of, en hoe, ze verder gaan naar één woningcorporatie voor heel Goeree-Overflakkee.

Reacties