Extra geld voor aanpak schulden en armoede

Foto: Afbeelding van ptra via Pixabay

Het kabinet heeft afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Deze afspraken zijn gemaakt met verschillende partijen.

Door de corona-crisis krijgen meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Het kabinet stelt daarom 146 miljoen euro beschikbaar om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening te ondersteunen. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen.

Met de afspraken wil het kabinet ervoor zorgen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen. Ze moeten weten waar ze welke hulp kunnen krijgen om zo problematische schulden te voorkomen.

Kwetsbare groepen

Het zijn vooral de kwetsbare groepen die hard geraakt worden door deze crisis. Dit op het terrein van werk, inkomen en participatie. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren, flexwerkers, ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen in gezinnen die leven rond de armoedegrens. Het kabinet vindt het belangrijk om hen snel te bereiken en ondersteunen. Daarom zoeken ze de samenwerking met de gemeenten.

“Veel mensen zijn de afgelopen tijd acuut in de financiële problemen geraakt,” zegt Bas van ’t Wout. Hij is staatssecretaris binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Denk aan de ondernemer zonder opdrachten. Of de jongere die zijn baan kwijt is geraakt en zijn vaste lasten niet kan betalen. Voor vel anderen dreigt deze situatie. Het is belangrijk dat gemeenten de mogelijkheid hebben om deze mensen goed te helpen. Ook is het belangrijk dat mensen zich snel melden als ze in de knel komen. Dan moet de hulp wel laagdrempelig zijn en de schuldhulpverlening moet snel opgestart kunnen worden. Met deze extra inzet willen we dat bereiken.”

Sneller aflossen

Zo zijn er afspraken gemaakt over het verkorten van schuldhulpverleningstrajecten. Het duurt nu vaak lang voordat de gemeente met alle schuldeisers tot een akkoord komt over de aflossing. Hierdoor verergeren de problemen vaak alleen maar. Door collectieve afspraken te maken met schuldeisers start de hulp eerder op. Zo kunnen mensen hun schulden ook sneller aflossen.

Een aantal gemeenten hanteert deze aanpak al met succes. Het kabinet wil de gemeenten aansporen om allemaal dit soort afspraken te maken met schuldeisers.

Fonds

Er komt ook een waarborgfonds om mensen met problematische schulden beter en sneller te helpen. Hier is 30 miljoen euro voor vrijgemaakt. Dit fonds maakt het makkelijker voor gemeenten en andere partijen om saneringskredieten in te zetten. Hiermee kunnen schuldeisers in één keer gedeeltelijk worden betaald. Zo houdt de hulpvrager slecht één schuldeiser over. Op deze manier ontstaat meer grip op de situatie.

Ook gaan grote eisers als UWV, SVB en de Belastingdienst de mogelijkheid tot uitstel van betaling beter inzichtelijk maken. Het CJIB kent sinds dit voorjaar al de mogelijkheid van een ‘noodstop’. Dat is het tijdelijk stoppen van de invordering. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie zich meldt bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Armoede signaleren

Er zijn veel gezinnen met een laag inkomen die geen hulp vragen. En dat terwijl ze wel in aanmerking komen voor de gemeentelijke hulp. Scholen wijzen ouders actief op de hulp die voorhanden is. De ministeries van SZW en OCW faciliteren dit. Het gaat dan bijvoorbeeld om gerichte doorverwijzingen naar gemeenten of armoedefondsen. Die zorgen ervoor dat kinderen in armoede ook mee kunnen doen.

Het kabinet wil dat ook de jeugdgezondheidszorg en huisartsen hierin een rol krijgen.

Brede schuldenaanpak

De afspraken vormen een aanvulling op het Actieplan brede schuldenaanpak. Dat is onderdeel van het regeerakkoord. Het gaat om zo’n 40 acties op verschillende fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen. Dit is gericht op preventie, snelle en effectieve hulp en een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

Het kabinet werkt voor deze aanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Het stelt daarnaast structureel extra middelen beschikbaar voor de aanpak van kinderarmoede. Voor het voorkomen van schulden en het bestrijden van armoede heeft het kabinet 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit was al gedaan aan het begin van de kabinetsperiode.