Aanvullende corona-compensatie voor gemeenten

Foto: Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket aan corona-compensatie. Er is nog eens 777 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De compensatie is voor de inkomsten die ze zijn misgelopen. Maar ook voor de extra kosten die zijn gemaakt door het corona-virus. Dat maakten minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend. Met deze steun kunnen lokale en regionale overheden de dienstverlening op peil houden.

Hiermee komt de totale verleende steun op ruim 1,5 miljard euro.

Grote vraag

Minister Ollongren geeft aan dat er in deze tijd veel wordt gevraagd van de medeoverheden. “Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben van begin maart tot 1 juni laten zien er samen te staan. Ook daarna hebben ze zich ingespannen om de gevolgen van de impact van corona te bestrijden. Ik ben blij dat we onze medeoverheden kunnen bijstaan,” zegt ze. “Het is belangrijk dat iedereen kan blijven rekenen op goede dienstverlening. Van zorg tot openbaar vervoer. Van begeleiding naar werk en toezicht en handhaving. Tot het in stand houden van sport en culturele voorzieningen.”

Voortbestaan

Met het aanvullende pakket zijn afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen. Dit zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor kwetsbaren in de samenleving. Het gaat om een bedrag van 17 miljoen euro. Naar lokale vrijwilligersorganisaties als speeltuinen en scouting gaat 7 miljoen euro.

Er komt ook extra geld (50 miljoen euro) voor toezicht en handhaving. Bijvoorbeeld voor het inzetten van extra BOA’s. En gemeenten krijgen 30 miljoen voor de extra kosten die zij maken voor het organiseren van de Tweede Kamer en de herindelingsverkiezing.

Eerder deze zomer zijn er afspraken gemaakt over de kosten van het ov, de veiligheidsregio’s en de GGD. Dat kwam uit op 365 miljoen euro. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werd en inkomen.

Verlenging en aanvulling

Eind mei is met gemeenten, provincies en waterschappen een eerste compensatiepakket afgesproken. Deze bedroeg 566 miljoen euro. Het ging om compensatie voor misgelopen inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting en parkeergelden. Maar ook kosten voor bijvoorbeeld de noodopvang voor kinderen en het op peil houden van de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Aanvullend op dit eerste pakket worden de door de gemeenten gederfde inkomsten van terrassen, markten en evenementen gecompenseerd. Dit gaat om de periode tot 1 juni  en bedraagt 20 miljoen euro. Er is nog eens 100 miljoen gereserveerd om dit later dit jaar te verdelen als er meer bekend is over de periode na 1 juni.

Maatregelen

Een aantal maatregelen die in mei is genomen, wordt verlengd in het tweede pakket. Het gaat om extra Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening voor sociale werkbedrijven van 50 miljoen euro. Gemeenten ontvangen ook nog eens 60 miljoen euro om lokale culturele voorzieningen als bibliotheken, muziekscholen, musea en filmhuizen te ondersteunen. Provincies krijgen hiervoor 8 miljoen euro.

Verder is er afgesproken de zogenoemde opschalingskorting in 2020 en 2021 te schrappen. Dit om de financiële druk bij gemeenten verder te verlichten. Dit betekent dat er in 2020 70 miljoen en in 2021 160 miljoen extra naar de gemeenten gaat.

Lange termijn

Eind dit jaar volgt nog de definitieve afrekening van de meerkosten en inhaalzorg jeugd en Wet matschappelijke ondersteuning. Eveneens wordt eind dit jaar gekeken of er nog compensatie nodig is voor de sport. Begin volgend jaar zal de afrekening plaatsvinden van de inkomstenderving. Daaronder vallen de toeristenbelasting en parkeergelden.

Bron: Rijksoverheid