Ruimte voor toekomstbestendige en vitale landbouw

Foto: Image by Wolfgang Borchers from Pixabay

Vorige week vond de Provinciale Statenvergadering plaats. CDA pleitte hier dat er ruimte moet blijven voor vitale en toekomstbestendige landbouw.

Jaco Kastelein diende namens het CDA een voorstel in om niet blind te varen op de theoretische modellen voor de stikstofdoelstellingen. Er moet gekeken worden naar een bredere afweging van natuurdoelstellingen met ruimte voor de landbouw.

Stikstofprobleem

De huidige stikstofproblematiek in Nederland wordt veroorzaakt door een hoge depositie van stikstof op natuurgebieden. Formeel moet de stikstofdepositie terug naar de zogenoemde kritische depositiewaarden (KDW’s). Die waarden variëren echter per type natuur. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateerde onlangs dan ook dat voor het behalen van de kritische depositiewaarden rekening moet worden gehouden met een noodzakelijke, historisch ongeëvenaarde transformatie van ‘landbouwland’ Nederland.

Volgens het PBL hebben de strikte stikstofdoelen zeer verregaande consequenties voor het landelijk gebied.

Ruimte voor landbouw

Volgens Kastelein moet er in Zuid-Holland ruimte blijven voor een vitale en toekomstbestendige landbouw. “Er wordt in Zuid-Holland volop ingezet op de verduurzaming van de agrarische sector. Een sector die bovendien belangrijke stappen zet in het terugdringen van de stikstofuitstoot.”

Volgens Kastelein heeft de provincie een belangrijke rol in het signaleren en agenderen van knelpunten in botsende beleidsdoelen. Hij vraagt dan ook het college om er bij het Rijk op aan te dringen dat er duidelijkheid moet komen over de regels en opgaven. “Boeren verdienen het om duidelijkheid te krijgen waar ze zich op moeten richten,” aldus Kastelein. “Want als we ons niet blindstaren op de theoretische stikstofdoelstellingen, maar op een bredere afweging van natuurdoelstellingen met ruimte voor de landbouw, kan er in Zuid-Holland ruimte blijven voor een vitale en toekomstige landbouw.” De motie werd door Provinciale Staten aangenomen.