Mogelijk toch nieuwe bomen aan de Zuiderlandsezeedijk

Foto: PR Water Natuurlijk

Door een heftige zomerstorm raakten bomen langs de Zuiderlandsezeedijk erg beschadigd. In totaal zijn er toen 120 bomen gekapt door het waterschap.

Persbericht Water Natuurlijk

Toch was daar de wens voor nieuwe bomen. Maar dat blijkt toch lastiger dan je zou denken.

Zomerstorm

Een hevige storm liet vorige zomer een spoor van vernieling achter langs Oude-Tonge. Tientallen bomen langs de Zuiderlandsezeedijk raakten beschadigd. Het Waterschap Hollandse Delta beloofde zoveel mogelijk bomen te sparen. Echter werd er kort daarna besloten de hele rij te kappen. Wel zouden er nieuwe bomen geplant worden volgens de Dorpsraad van Oude-Tonge. Maar dat gebeurde ook niet.

In februari van dit jaar heeft Water Natuurlijk een motie ingediend. Dit deden ze bij de Verenigde Vergadering van het waterschap. De meerderheid was tegen en de motie werd verworpen.

Nieuwe feiten

Een belangrijke reden voor een aantal partijen om tegen de motie te stemmen was een mededeling van heemraad Van Nes. Herplant zou namelijk in strijd zijn met een uitsterfbeleid dat is vastgesteld in 2014. Het gaat hierbij om bomen langs de waterkering.

In dit beleid is echter een uitzondering opgenomen voorbomenrijen met een landschappelijk natuur- en cultuurwaarde. Er was al eerder gebruik gemaakt van deze uitzondering. Het ging toen om een bomenrij van dezelfde soort, dezelfde leeftijd langs het Volkerak. Het vastgestelde beleid biedt dus de ruimte om nieuwe bomen te planten.

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft recent een ‘handelingskader groen’ vastgesteld. Dit vooruitlopend op het nieuwe groenbeleid. In het kader is opgenomen dat er voor iedere gekapte boom een nieuwe moet worden teruggeplaatst.

Nieuwe motie

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om nieuwe bomen te planten. Argumenten worden ontleend aan de belangen van het landschap, biodiversiteit en opname van CO2. Het herstellen van de vliegroute voor vleermuizen is ter plekke ook van belang. Op 24 juni diende de fractievoorzitter daarom een nieuwe motie in.

Heemraad Van Nes bepleitte uitstel. Er moet meer duidelijkheid komen over de dijk- en verkeersveiligheid. De meeste partijen vonden de motie sympathiek, maar hadden geen bezwaar tegen een kort uitstelsel. De fractie “gebouwd”, vertegenwoordiging van het bedrijfsleven gaf aan de motie vermoedelijk niet te kunnen ondersteunen. De fractie “ongebouwd”, vertegenwoordiging van de landbouw vond dat er al genoeg bomen geplant waren. Gesteld werd: “vleermuizen zijn enge dieren, die enge ziekten overbrengen”. Ook uit die hoek wordt geen steun voor nieuwe aanplant verwacht.

Op 15 juli aanstaande moet het besluit vallen over de herplant aan de Zuiderlandsezeedijk.