Natuurorganisaties samen Groene Raad

Foto: Caroline van der Mark

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een “Toeristische Recreatievisie”.

Terugkijkend hierop zagen een paar vertegenwoordigers van natuurorganisaties dat het moeilijk was om alle provinciale /landelijke natuurorganisaties erbij te betrekken. Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft daarom samen met NLGO het initiatief genomen om met natuurorganisaties in gesprek te gaan om te zien waar samenwerking mogelijk is. Doelstelling was het vormen van een platform waar kennis en krachten gebundeld worden. Met de oprichting van “GROENE RAAD” krijgt de natuur een duidelijke stem daar waar gesproken wordt over de recreatieve ontwikkelingen op het eiland.

Wie doen er mee?
De volgende organisaties doen mee: Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Zuid- Hollands Landschap en Natuurmonumenten. Een aantal van deze partijen werkt ook al samen in de campagne “Bescherm de kust” waarbij een goede uitwerking van het kustpact centraal staat: het beschermen en versterken van de kernkwaliteiten en de gemeenschappelijke waarden van ons bijzondere kust- en duinlandschap.

Wat wil GROENE RAAD?
Het doel is behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het landschap in de volle breedte van Noordzeestrand, duinen, binnenduinrand en polderlandschap, cultuurerfgoederen en de oevers van Grevelingen en Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Van het unieke en kwetsbare landschap genieten is prima. Recreatieve ontwikkelingen dienen echter wel zorgvuldig ingepast te worden. Van belang is oog te hebben voor de kwaliteiten van het landschap en een maatvoering en schaalgrootte die daarbij past. Respect voor de ruimte en rust zodat ook biodiversiteit gewaarborgd is. Dit verdient blijvend de aandacht.

LEES OOK: Succesvolle decembermaand voor SRGO

Dit samenwerkingsverband beperkt zich (voorlopig) tot de uitwerking en uitvoering van de Toeristische Recreatievisie en alles wat hiermee samenhangt. De organisaties zullen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan beleidsadviseurs, politiek, bestuur en andere organisaties. GROENE RAAD zal zich sterk maken voor de kernwaarden van natuur en milieu, ook als tegenhanger van te veel nadruk op economische belangen die de natuur kunnen schaden.

Hoe gaan ze dat doen?
GROENE RAAD treedt op als spreekbuis en gesprekspartner voor de deelnemende organisaties en gemeente rond het onderwerp Toeristische Recreatievisie Goeree-Overflakkee. Vanuit Natuurmonumenten zal Frans van Zijderveld optreden als woordvoerder. Vanuit OKRR zullen Kors Pijl en Gjalt Huppes de rol van secretaris vervullen en aanspreekpunt zijn voor de gemeente en lokale organisaties, politiek en geïnteresseerde burgers. De andere partners geven ondersteuning door kennis en menskracht waar nodig.

Reacties

Cookieinstellingen