SGP vraagt meer daadkracht voor watersysteem

Foto: PR SGP Goeree-Overflakkee

De SGP heeft een eigen afdeling binnen het Waterschap Hollandse Delta. Zij dienden tijdens de begrotingsbehandeling een motie in over een robuust toekomstbestendig watersysteem.

Een groot deel van de Verenigde Vergadering van het Waterschap schaarde zich achter de motie. De SGP stemde overigens in met de begroting 2022. Ook stonden ze achter de meerjarenraming van 2023-2026. De SGP constateerde dag in deze begroting veel wordt gesproken over plannen. Echter wordt er niet veel gezegd over de uitvoering. Wat dat betreft wenst de SGP meer daadkracht.

“Al jaren wordt er gerekend en gekeken hoe we klimaatbestendig worden,” zegt fractievoorzitter Wim de Jong. “Na Limburg moeten we er niet aan denken dat dit ons gebied treft. Zeker als dit in stedelijk gebied gebeurt, kan dit grote overlast geven. Naar onze mening moet in de komende jaren fors gehandeld worden. We beseffen dat dit samen met de stakeholders moet gebeuren. Van het Waterschap mag verwacht worden hierin het voortouw te nemen.”

Daadkracht

Het was niet de eerste keer dat de SGP aandacht vroeg voor het onderwerp. In 2015 diende de fractie hier al een motie over in. Daarbij ging het vooral om het doorrekenen van de effecten van de klimaatscenario’s. De afspraak was dat daarbij een vertaalslag zou worden gemaakt naar de gevolgen voor de wateropgave van het waterschap. Daarmee zou het waterschap in 2027 voldoen aan de normen uit de Waterverordening Zuid-Holland. Met de nieuwe motie vraagt het college het watersysteem voortvarend en met meer energie aan te pakken.

Slibverwerking

De SGP diende ook een tweede motie in over het miljoenenproject Sluisjesdijk. Deze leidde tot een toezegging van de heemraad. Zij willen uiterlijk maart 2022 met een duidelijke opstelling komen over hoe het financieel en technisch zit met Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. De SGP wil voorkomen dat dit project nog verdere vertraging oploopt. Zeker als men de tweede fase start voordat de eerste afgerond is. De eerste fase vroeg een investering van 25 miljoen euro.