Verzanding monding Haringvliet zet door in de toekomst

Foto: PR Gemeente Westvoorne

In februari zijn diverse gemeenten en bedrijven een uitgebreid onderzoek gestart naar de verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet. De eerste resultaten zijn nu binnen.

Deze eerste resultaten zijn nu ook gepresenteerd aan betrokken organisaties en ondernemers. Uit het onderzoek blijkt dat de grootschalige verzanding van het gebied doorzet. De belangrijkste oorzaak hiervan is de afsluiting van het Haringvliet. Ook is er meer duidelijk over de mogelijk gevolgen voor de recreatie, scheepvaart, waterveiligheid en natuur.

Diverse ingrepen

Vanaf 1950 zijn er grote ingrepen geweest in dit gebied. De zee- en kustbodem zijn daardoor ingrijpend veranderd. Nu al kunnen strandbezoekers ver de zee in voordat zij tot hun middel in het water staan. Deze verzanding van de kust heeft effecten op verschillende factoren binnen het gebied. Denk aan de recreatie, waterveiligheid, visserij, scheepvaart en natuur.

Een coalitie van 12 partijen heeft daarom onderzoeksbureau Arcadis ingeschakeld. De opdracht was om te onderzoeken wat de ontwikkeling van de verzanding is en de effecten daarvan. De eerste resultaten van dat onderzoek werden op 6 juli gepresenteerd. Deze werden ook besproken met de betrokken partijen uit het gebied. Denk daarbij aan vertegenwoordigers van visserij, recreatievaart, ondernemers, overheden en natuurorganisaties.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de grootschalige verzanding van het gebied inderdaad door zal zetten. De hoofdoorzaak daarvan is de afsluiting van het Haringvliet. Een andere grote ingreep is de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dit heeft echter geen grote invloed gehad op de verzanding van de Haringvlietmonding.

Gevolgen zee- en kustbodem en waterveiligheid

Uit het onderzoek blijkt verder dat er ter hoogte van de Groene Punt waarschijnlijk een grote zandvlakte zal ontstaan. De zandplaten zullen aan het huidige strand vast komen te liggen.. Er is een kleine kans dat er voor de Groene Punt een geultje in zee ontstaat. Daar zou dan een smaller strand kunnen ontstaan wat gevolgen heeft voor de waterkering.

Ook de kust van Goeree-Overflakkee blijft aangroeien. Al kan er op sommige punten juist een versmalling ontstaan van het brede strand. Dit kan een gevolg zijn van het wijder worden van bochten in het Slijkgat.

Gevolgen recreatie, scheepvaart en natuur

Door de verzanding zullen de mogelijkheden voor natuurrecreatie toenemen. Mogelijkheden rondom het strand- en watertoerisme bij de kust van Voorne zullen juist afnemen. De inspanningen en kosten om het Slijkgat open te houden, zullen waarschijnlijk verder toenemen. De effecten van de verzanding op de scheepvaart zijn door het openhouden van het Slijkgat beperkt. Dit geldt voor zowel de beroepsvaart en de visserij als de recreatieve vaart.

De verzanding heeft ook gevolgen voor de natuur. Duingebieden en zandplaten zullen verder groeien. Daardoor neemt het oppervlakte open water af. Dit heeft gevolgen voor de natuurwaarden van de beschermde natuurgebieden. In de Voordelta kunnen bijvoorbeeld extra mogelijkheden ontstaan voor kustbroedvogels.

Vervolgonderzoek

Met de eerste resultaten van het onderzoek kan het vervolgonderzoek gestart worden. De resultaten van de stakeholdersbijeenkomst worden hierin meegenomen. Tijdens het laatste deel van het onderzoek worden mogelijke toekomstperspectieven uitgewerkt. Op basis van volledige onderzoeksresultaten zal er besloten worden over een vervolgtraject. Het onderzoek wordt in december van dit jaar afgerond.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van diverse partijen en wordt uitgevoerd door bureau Arcadis. De opdrachtgevers zijn de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat. De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne zijn ook aangesloten. En verder werken ook Havenbedrijf Rotterdam, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Recreatieschap Voorne-Putten mee aan het onderzoek.