Volop interactie bij open spreekuur van de SGP

Foto: PR SGP GOeree-Overflakkee

Onlangs kondigde de lokale SGP-fractie een open fractiespreekuur aan. Deze vond plaats op dinsdag 4 februari en bleek een succes.

Het spreekuur werd georganiseerd om nog meer voeling met de samenleving te krijgen. De eerste bijeenkomst in 2020 was direct een succes. Het was dan ook de eerste van velen. “Mooi dat de kring steeds groter moet worden,” zo begon fractievoorzitter Hendrik Herweijer de bijeenkomst. Hij gaf aan dat de aanwezigen de agenda mochten bepalen. “We zijn erg benieuwd wat u ons aanreikt. Het is goed om te horen wat er speelt in de samenleving. Al zijn we hier natuurlijk niet als klachtenbureau of psycholoog.”

Bouwen

De aanwezigen sneden diverse thema’s aan tijdens het spreekuur. Vooral het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in Ouddorp kreeg veel aandacht. Er wordt nu een blokkade ervaren, zowel door ouderen als door jongeren. De SGP maakte duidelijk dat het doel is om in elke kern, passend bij de schaal en omvang van die kern, woningen naar behoefte te bouwen. Daarbij wordt zeker de woningcorporatie betrokken.

Voor Ouddorp heeft die een aantal locaties in onderzoek. De meningen bij de aanwezigen waren duidelijk verdeeld over het bouwen in het zandwallengebied. “Het is een kwetsbaar gebied waar we zorgvuldig mee moeten omgaan,” zei iemand. De raad heeft het beleid voor dat gebied juist vorig jaar nog aangescherpt.

Bouwen kan alleen als in hetzelfde gebied bebouwing wordt gesaneerd. “Maar daardoor kan ik er geen huis bouwen,” zei een ander. Dat het voorzien in de woningbehoefte best ingewikkeld is, bracht een andere bezoeker naar voren. “Door landelijk beleid zoals de verhuurdersheffing en de beperktere mogelijkheden voor een hypotheek houden we het probleem in stand,” zo was zijn mening. Ook een idee voor het vaststellen van een huisvestingsverordening werd besproken. Hierin zou vastgelegd kunnen worden dat vastgoed niet als tweede woning mag worden verkocht.

Verkeer

Vervolgens kwamen de kerkepaden aan de orde. Net als de meeste aanwezigen hecht de SGP aan de cultuurhistorische waarde hiervan. De vraag werd gesteld of de paden openbaar blijven. De SGP is van mening dat de rechten en plichten eerst goed onderzocht moeten worden. Pas daarna kunnen ze er uitspraak over doen.

Enkele bewoners van de Oosterweg gaven aan dat er hard gereden wordt op de Oosterweg. Ook wordt het rode licht regelmatig genegeerd. De weg nodigt uit om hard te rijden. Ook deze signalen worden opgepakt, met de tips die de bewoners deze avond meegeven. Meer controle door de politie zou gewenst zijn. Dat beaamde een aanwezige agrariër, die te maken heeft met diefstal van GPS-apparatuur uit trekkers.

Gezond verstand

Verder klonk de oproep om bij de energietransitie het gezonde verstand te gebruiken. Die oproep is in lijn met het SGP-standpunt. Overigens zal de SGP daar dit jaar op verschillende manieren aandacht aan besteden. Het is zeker een onderwerp wat leeft. Daarom zal de gemeente hiervoor ook een burgerparticipatietraject starten, zodat inwoners goed worden geïnformeerd en men mee kan praten.

Aanwezige voormalige vissers vroegen aandacht voor windmolens op zee. Die zouden een aanslag vormen op het ecosysteem.

Na ook de vragen over sporthal ‘Dorpstienden’, fietsstraten met verkeerde Duitse bebording en recreatieve mogelijkheden bij agrariërs te hebben besproken, dankte fractievoorzitter Herweijer eenieder voor zijn komst en inbreng. “De genoemde punten zijn genoteerd en de SGP-fractie gaat hier, waar het kan, mee aan de slag.”

Dialoog

Ook de vorig jaar benoemde griffier, de heer Brand, was aanwezig op deze avond. “Goed dat politieke partijen dit doen,” zei hij. Hij nodigde de aanwezigen van harte uit op de dialoogavonden van de gemeenteraad. Daar kunnen burgers meepraten over geagendeerde onderwerpen. Het volgende open spreekuur van de SGP-fractie is gepland voor de oostkant van het eiland op dinsdag 9 juni.

Reacties