Gemeenteraad stelt begroting voor 2019 vast

Foto: Pixabay; Angelolucas

Op donderdag 8 november 2018 is de begroting voor het jaar 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

De begroting sluit met een tekort over 2019, maar door een aanvulling vanuit de reserve was het mogelijk ook voor dit jaar het verschil tussen inkomsten en uitgaven op nul te brengen. Voor de jaren 2020-2022 is sprake van een overschot.

Begroting 2019
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting is opgebouwd uit vier programma’s (leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën) en uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelstellingen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.

Duurzame initiatieven
De komende jaren geeft de gemeente Goeree-Overflakkee opnieuw impulsen aan duurzame initiatieven en het behouden en waar mogelijk versterken van de naamsbekendheid. Daarnaast worden maatregelen genomen op het gebied van zowel de sociale als fysieke infrastructuur en de veiligheid op Goeree-Overflakkee.

Speerpunten
In deze begroting is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de door de gemeenteraad meegegeven kaders en met de wensen van de gemeenteraad voor nieuw beleid. Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:

  • Aandacht voor aanrijtijden van de hulpdiensten
  • Verbeteren N57, N59 en N215
  • Uitvoeren nieuwbouwplannen aardgasloos wonen
  • Op sportgebied mogelijkheden voor harmonisatie onderzoeken
  • Acties voor behoud en promotie van lokaal cultureel erfgoed
  • Aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen voor nieuwe vestigingen of uitbreidingen
  • Verdere uitrol internet in het buitengebied stimuleren

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als doelstellingen voor 2019 en verder heeft vastgelegd en waarvan inwoners de komende jaren resultaat kunnen zien.

Meer informatie
De volledige begroting kunt u bekijken via begrotingsapp, te vinden via www.goeree-overflakkee.nl/begrotingsapp.  U kunt de begroting ook nalezen op de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl) en de raadsvergadering terugluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/.

Reacties