De spoedeisende zorg móet beschikbaar blijven

Foto: PR CuraMare

De zorg staat onder druk door vergrijzing, stijging van de acute zorgvraag, oplopend tekort aan medewerkers en problemen rondom kostenbeheersing.

Landelijk is er veel aandacht voor het optimaliseren van deze spoedzorg. Recent is het advies “passende acute zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschenen. Daarin staan voorstellen voor verbetering binnen de spoedzorg. Er zijn veel uitdagingen voor zorgorganisaties. Geen enkele organisatie kan het alleen. Intensiever samenwerken in de regio is dus een must.

Samenwerken in de regio voor het behoud en verbeteren van (acute) zorg dichtbij de bewoners Binnen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De noodzaak van intensief samenwerken binnen de regio is al jaren aanwezig. Dit wordt bevestigd door de oproep van de NZa tot samenwerking op het gebied van de acute zorg binnen netwerken. Op het eiland gebeurt dit al. Hier werken het Van Weel-Bethesda, ouderenzorg van CuraMare, de huisartsen en omliggende ziekenhuizen al samen. Zij blijven samen de acute zorg binnen de regio aanbieden. Dit is een randvoorwaarde om 24/7 goede zorg beschikbaar te houden voor de inwoners.

Consequenties spoedzorg

In het rapport wordt echter ook gesproken over het concentreren van Spoed Eisende Hulpposten en het verminderen van het aantal SEH’s in Nederland. Een dergelijk besluit voor de SEH in Dirksland zou desastreuze consequenties kunnen hebben. Zowel voor de keten van spoedeisende zorg in de regio als voor het beschikbaar houden van acute zorg voor de inwoners van het verzorgingsgebied.

“De SEH is een onmisbaar onderdeel uit de keten van spoedzorg,” vertelt Koos Moerland. Hij is voorzitter raad van bestuur CuraMare. “Wij zetten dan ook alles op alles om ervoor te zorgen dat de volledige keten intact blijft. Inclusief Spoed Eisende Hulppost. Wij hebben ons altijd ingespannen voor goede zorg en mogen het nu niet laten gebeuren dat de SEH verdwijnt. Het is imeers een belangrijk onderdeel van onze levensreddende voorzieningen. Wij zullen met zijn allen de schouders eronder moeten zetten voor het behoud van de SEH. En daarmee ook de beschikbaarheid van acute zorg voor onze inwoners.”

Samenwerken is nodig

Eén van de gevolgen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er geen bevallingen meer kunnen plaatsvinden op de eilanden. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. “Garanties kunnen wij echter niet geven,” gaat Moerland verder. “De vergoeding voor het beschikbaar houden van de SEH komt steeds verder onder druk te staan. Voor het behoud van goede zorg, inclusief SEH, hebben we de regio nodig. En de regio heeft ons nodig. Onze overtuiging is dat we het samen moeten doen”.

Mariska Shekary is medisch lid raad van bestuur en portefeuillehouder ziekenhuiszorg. Zij vult Moerland verder aan. “De SEH werkt nauw samen met de huisartsenpost en deelt ’s nachts een arts die dan het eerste aanspreekpunt is voor alle patiënten die zich melden. En we werken nauw samen met de ouderenzorg binnen onder andere CuraMare. Daarbij kunnen de oudere patiënt rechtstreeks vanuit de spoedeisende hulp opgenomen worden voor langdurige verpleging of verzorging in onze verzorgingshuizen. Daarnaast is het SEH- en IC-team van het ziekenhuis in de avond-, nacht- en weekenduren beschikbaar voor de ernstig zieke patiënten die in het ziekenhuis liggen opgenomen.”

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de rol van de SEH in het grotere geheel. “Op die manier werken we zo doelmatig mogelijk samen binnen de keten,” gaat Shekary verder. “We zetten de beschikbare mensen en middelen in waar ze het meest nodig zijn. Alleen door al deze vormen van integrale zorg in ogenschouw te nemen kan men de consequenties overzien als een essentieel onderdeel hiervan zou verdwijnen.”

Oplossing is maatwerk

“Gelukkig ziet Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis veel kansen,” laat Shekary weten. “We werken samen in de regio om steeds maatwerk oplossingen te vinden. Daarmee verbeteren we ook de spoedzorgketen voor de patiënt. We maken alles efficiënter en toekomstbestendig. Dat doen we samen met onder andere het Maasstad Ziekenhuis. De NZa is op zoek naar regio’s en netwerken waarin gezamenlijk en innovatief wordt gewerkt aan oplossingen. We verwachten dan ook steun vanuit die hoek wanneer wij met concrete voorstellen komen.”

Spoed zorg dichtbij huis is een absolute noodzaak

“Goede, toegankelijke (spoed)zorg dichtbij huis is een absolute noodzaak. Dat gaat over veel meer dan de Spoed Eisende Hulp alleen. Als de spoedeisende hulp verdwijnt, heeft dit grote consequenties voor de overige zorg in het ziekenhuis en voor de zorg geleverd door onze partners. Een volwaardig ziekenhuis dichtbij huis is ontzettend belangrijk voor onze regio. Wij gaan daarom door om ons actief in te zetten voor (regionale) uitwerking van integrale spoedzorg. We gaan steeds voor de meest optimale oplossing!”

Cookieinstellingen