Geen recreatiewoning ten koste van nieuwbouw

Foto: Afbeelding van Arek Socha via Pixabay

Al jaren is permanente bewoning van recreatiewoningen een discussiepunt. Ook op Goeree-Overflakkee blijft dit een belangrijk gespreksonderwerp.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben nu criteria opgesteld. Aan de hand daarvan zal worden bepaald wanneer permanente bewoning wordt toegestaan. “Tussen de oogharen lijkt het een goed voorstel,” zegt Gerard van de Breevaart (CU en SGP) aan. “Maar één criterium zal voor veel gemeenten en woningzoekenden een doorn in het oog zijn.

De omzetting van recreatieve naar permanente bewoning van recreatiewoningen heeft gevolgen. Dat geldt uiteraard zowel in positieve als in negatieve zin. Bezitters van een recreatiewoning kunnen na de wijziging gedurende het hele jaar in hun woning verblijven. Soms is daar al jaren op gewacht en gehoopt.

Goeree-Overflakkee

“Ook de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft de wens om op een aantal recreatieparken permanente bewoning toe te staan. Het gaat om parken die nauwelijks recreatieve potentie (meer) hebben. En waar al jarenlang op grote schaal permanente bewoning plaatsvindt,” zegt SGP-fractievoorzitter Hendrik Herweijer. “In het verleden is hierop niet consequent gehandhaafd. Het toestaan van permanente bewoning lost dus een probleem uit het verleden op. Woningzoekenden mogen hier echter absoluut niet de dupe van worden.”

Al eerder stelde de raad van Goeree-Overflakkee een nota vast. Die is nodig voor de revitalisering van recreatieparken met onrechtmatige bewoning. Herweijer is dan ook blij dat de provinciale fractie dit signaal goed heeft opgepakt.

Stap

“Er is een criterium waar onze fractie erg veel moeite mee heeft,” zegt SGP-Statenlid Van de Breevaart. “En dat is dat de omzetting naar permanente bewoning direct gevolgen heeft voor het aantal woningen dat in een gemeente mag worden gebouwd. Stel, een recreatiepark van 50 recreatiewoningen wordt omgezet naar permanente bewoning. Dan mogen er in de desbetreffende gemeente 50 woningen minder gebouwd worden in de toekomst. Terwijl feitelijk de woningnood niet of nauwelijks minder wordt door de omzetting. Het gaat immers om recreatiewoningen waarvan het overgrote deel al jarenlang permanent wordt bewoond.”

Dit criterium zorgt er dan ook voor dat ook andere groepen toekomstige woningen aan hun neus voorbij zien gaan. Denk aan jongeren, spoedzoekers, doorstromers en kwetsbare groepen. En dat in een tijd waarin de krapte op de woningmarkt enorm voelbaar is. Er was voor de fracties van ChristenUnie, SGP en VVD veel aan gelegen om het criterium gewijzigd te krijgen. Na veel voorbereidend werk is dit gelukt.

Conclusie

De conclusie is dus simpel voor de partij. Niet minder woningbouw waar de bestemming van een park wordt omgezet naar permanente bewoning. “We zijn blij dat gedeputeerde Koning toch de stap heeft durven zetten. Zeker gezien de sterk uiteenlopende standpunten in de coalitie,” sluit Gerard af.