P10 reageert op miljoenennota van het kabinet

Foto: Image by Wolfgang Borchers from Pixabay

“Er moet perspectief zijn voor alle mensen. Voor mensen uit steden én voor mensen van het platteland,” zo luidde de boodschap van de koning tijdens Prinsjesdag.

Er zijn inmiddels 30 plattelandsgemeenten verenigd in de O10. Zij zijn blij dat de Koning deze woorden uitsprak in de troonrede. En dat het kabinet al het mogelijke zal doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. De Koning legde de bal daarbij niet alleen bij de landbouw, maar net zo goed bij de industrie en mobiliteitssector.

Een zorgvuldige en gebiedsgerichte aanpak is dan ook dé aanpak waar de P10 voor pleit. Samen met de gebruikers van de gebieden; de mensen die er wonen, ondernemen, verblijven. Niet alleen het terugbrengen van de totale stikstofuitstoot moet het doel zijn. De P10 pleit voor een echt integrale aanpak waarbij ook ruimte is voor innovatie. Ruimte voor het combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven. En ruimte voor maatwerk.

Perspectief

De werkelijke uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt. “Want alleen door op deze manier -en van onderop- te werken kan, ingezoomd worden op de lokale situatie. Alleen dan kunnen passende, op maat gemaakte afspraken gemaakt worden. Die afspraken kunnen rekenen op draagvlak,” aldus P10 voorzitter Harry Scholten.

Daarnaast pleit de P10 ervoor om snel perspectief te bieden aan de agrarische sector. Dat is hard nodig om de maatschappelijke onrust verminderen. De gevolgen van de hoge energiekosten moeten hierbij meegenomen worden. Dat geldt ook voor het MKB.

Transitiefonds landelijk gebied

In de miljoenennota is het ‘Transitiefonds landelijk gebied’ opgenomen. Het doel van dit fonds is een vitaal platteland. “Ik roep Den Haag op om vooral ook te kijken naar alle gebiedsprocessen die al lopen,” zegt Harry Scholten. “En zorg ervoor dat voor die processen binnen afzienbare tijd, daadwerkelijk geld vrijkomt. Er zijn, ook vanuit P10 gemeenten, al diverse plannen ingediend en goedgekeurd. Nu willen we ook boter bij de vis!”

Deze oproep doet de P10 vanuit de overtuiging dat het de onrust in de landbouw verlaagt en nodig is voor het opbouwen van vertrouwen. Snelle actie en daadkracht is nodig!

P10, de stem van het platteland

Het P10-netwerk is het netwerk van 30 grote plattelandsgemeenten en laat de stem van het platteland duidelijk horen. Vorig jaar lanceerden de plattelandsgemeenten de Agenda Platteland. De leden van het netwerk vinden elkaar in de plattelandsvraagstukken waar de gemeenten voor staan. Daarbij zoekt zij ook nadrukkelijk de samenwerking met de steden.

De P10 behartigt de gedeelde belangen in Den Haag en Brussel. Ze delen kennis met haar leden onderling en met andere (externe) partijen.

Cookieinstellingen