Regionale Energiestrategie: Samen zoeken naar ruimte

Foto: Pixabay

De gemeente heeft begin april de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. Hierin staat omschreven hoe het eiland op duurzame wijze elektriciteit kan opwekken.

De RES 1.0 is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen. Dit zijn de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta.

In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015. Hierbij is het hoofddoel om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit heeft namelijk impact op ons dagelijks leven. En daarom is een goede samenwerking en het uitwisselen van kennis en kunde van groot belang. Juist op regionaal niveau. In Nederland onderzoeken 30 RES-regio’s hoe de energietransitie in hun regio eruit gaat zien. Goeree-Overflakkee is één van deze regio’s.

Samen zoeken naar nieuwe ruimte

Al voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, was de gemeente al flink bezig op het gebied van duurzaamheid. Windparken en zonnevelden zijn gerealiseerd en een deel is nog in aanbouw. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio meer elektriciteit op dan dat het gebruikt. In deze RES 1.0 verschuift de focus van grootschalige elektriciteitsopwekking naar kleinere initiatieven.

Uitdagingen voor de komende periode zijn het verduurzamen van transport en vervoer. Maar ook het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijfspanden om zo klimaatneutraal te worden. Ook wordt er samengewerkt met de netbeheerder om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk mee te laten groeien.

Warmte

Het onderdeel warmte wordt verder ingevuld door de Transitievisie Warmte. Die wordt dit jaar opgesteld door elke gemeente in Nederland. Daarin komen ze met voorstellen voor een duurzame en aardgasvrije leefomgeving. De Transitievisie Warmte beschrijft op kern- en buurtniveau hoe woningen en bedrijfspanden verwarmd kunnen worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de inwoners.

Onder de noemer Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee is in een aantal kernen al een start gemaakt. Daar worden al maatregelen georganiseerd om woningen en andere gebouwen optimaal te isoleren en verduurzamen. Hierbij is ook aandacht voor energieopwekking, -besparing en aanpassingen die nodig zijn.

Samenwerking

De RES 1.0 is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met diverse partijen. Onder hen zijn de Coöperatie Deltawind, FOGO, gemeente Goeree-Overflakkee, LTO Noord, Provincie Zuid-Holland, Stedin, Waterschap Hollandse Delta en Wooncorporatie Oost West Wonen.

Wethouder Tea Both-Verhoeven is de voorzitter van de stuurgroep RES Goeree-Overflakkee. “Met trots presenteren we de RES 1.0 van Goeree-Overflakkee,” vertelt ze. “De afgelopen jaren hebben we veel bereikt en zullen uiteindelijk meer elektriciteit opwekken dan dat we op het eiland gebruiken. We zijn dus goed op weg, maar we realiseren ons ook dat er nog veel moet gebeuren. We willen die zoektocht samen aangaan, met inwoners, ondernemers, jongeren en ouderen. Samen gaan we verkennen hoe we de omslag naar een volledig klimaatneutraal eiland kunnen bereiken.”

Vervolgstappen

De RES 1.0 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeente, de provincie en het waterschap. Na vaststelling wordt het document op 1 juli aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De RES is een voortdurend proces. Een nieuwe versie ervan, versie 2.0, verschijnt in 2023.

Meer informatie

De RES 1.0 is te vinden op de website van Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Hier is ook meer informatie te vinden over duurzaamheid en de energietransitie op het eiland.