Gemeente GO proost op een goed 2019

Foto: Sam Fish

In een overvol Prieel van de Staver in Sommelsdijk werd op dinsdagavond 8 januari geproost op een goed 2019. Een toespraak met een terugblik, goede voornemens en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Door Sam Fish

De zaal was goed gevuld met zorgverleners, dorpsraadlieden, vrijwilligers, hulpdiensten, gemeenteraadsleden en andere genodigden. Zo’n tweehonderd aanwezigen luisteren aandachtig naar de toespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, die zoals elk jaar begon met een terugblik op het afgelopen jaar. Lees hieronder de volledige toespraak van de burgemeester.

Goedenavond dames en heren,

Om te beginnen wil ik u allen van harte welkom heten op de jaarlijkse bijeenkomst van de gemeente Goeree-Overflakkee, waarmee we de start van het nieuwe kalenderjaar markeren. Fijn dat u met zovelen naar de Staver bent gekomen. Ieder jaar heb ik het voornemen om met u allemaal persoonlijk in gesprek te gaan. Maar gezien de grote opkomst, ben ik bang dat dat ook vanavond niet gaat lukken. Maar ik ga mijn best doen!

Ik begin graag met een terugblik op 2018. Een bewogen jaar waarin wereldwijd het gebruik van geweld, ook in Nederland, helaas een terugkerend fenomeen lijkt te zijn. Mondiale samenwerkingsverbanden brokkelen af en de instabiliteit die daaruit voortvloeit, baart de politici en bestuurders zorgen. Ook op Goeree-Overflakkee gebeurde er veel het afgelopen jaar. Ik begin maar met de verkeersongevallen die ook het achterliggende jaar plaatsvonden. Opnieuw verschillende met dodelijke afloop. Veiligheid in het algemeen, en in het bijzonder de verkeersveiligheid – ook of misschien wel specifiek op de provinciale wegen op Goeree-Overflakkee – heeft daarom ook komend jaar weer onze volle aandacht. De afspraken ten aanzien van de N59 met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland zijn in een vergevorderd stadium.

Er bereikten me het afgelopen jaar ook vele andere berichten over persoonlijk leed. Van mensen die worstelen met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Anderen voelen een grote leegte omdat ze een dierbare moeten missen. Verdriet is soms plotseling heel dichtbij…

Maar er is ook veel moois te melden. We hebben grote stappen gezet in de jeugdzorg, na een kritisch rapport van de inspectie, we hebben op het fort Prins Frederik veel werk verricht en veel geïnvesteerd, om er weer een mooie cultuurhistorische en recreatieve voorziening van te maken. Het Ouddorpse strand werd het schoonste strand van Nederland, en is samen met Veere, Schouwen-Duiveland en Westvoorne benoemd tot “beste duurzame kustbestemming ter wereld”! Er zijn definitieve afspraken gemaakt tussen onderwijs, ondernemers en overheid met betrekking tot de nieuw te bouwen onderwijscampus voor vmbo en mbo in Middelharnis en we mochten ons dertiende buurtpreventieteam in Dirksland verwelkomen.

Zomaar een kleine en willekeurige greep uit de vele mooie resultaten van het afgelopen jaar.

We hebben in 2018 met elkaar stappen gezet om ons mooie eiland weer een stuk mooier en sterker te maken. Steeds vaker werken inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid samen aan projecten die maken dat Goeree-Overflakkee een mooi en bijzonder eiland is om te wonen, te werken en te recreëren.

Voor de lokale politiek was 2018 het jaar van de vernieuwing. De gemeenteraadsverkiezingen zorgden voor een aantal nieuwe raadsleden en ook het college van B&W mocht dit jaar twee nieuwe wethouders verwelkomen. Een nieuw coalitieakkoord, dat in grote lijnen de ingezette koers van de eerste periode voortzet, vormt het kader voor het gemeentebestuur de komende vier jaar.

Graag wil ik een aantal mensen bedanken voor wat zij in 2018 hebben gedaan voor de samenleving op Goeree-Overflakkee. Om te beginnen zijn dat de mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de medemens en de lokale samenleving. Het grote belang daarvan wordt lang nog niet altijd op de juiste waarde geschat. En dat komt misschien omdat het vrijwilligerswerk en het werk in de mantelzorg niet altijd zo zichtbaar zijn. Maar steeds weer ervaren wij de enorme burgerkracht in onze gemeente en daar ben ik u heel dankbaar voor.

Graag bedank ik ook de mensen die het afgelopen jaar weer hebben bijgedragen aan onze veiligheid: Zoals de medewerkers van de brandweer, de politie en de ambulancedienst. Zij zijn bij nacht en ontij beschikbaar als er op Goeree-Overflakkee hulp nodig is. Onze samenleving zou niet hetzelfde zijn, zonder de inzet van de vrijwilligers, mantelzorgers en hulpverleners. Ik zou daarvoor dan ook van u graag een groot applaus willen vragen…

Dames en heren,

Het moet me toch ook vanavond weer van het hart dat ik het echt onbegrijpelijk en onacceptabel vind dat het geweld richting onze hulpverleners weer is toegenomen. Het aantal incidenten van geweld tegen politiemensen, bijvoorbeeld, is verdubbeld. Ik sta dan ook van harte achter het wetsvoorstel dat minister Grapperhaus aan de tweede kamer heeft voorgelegd, waarin de straf voor het hinderen van hulpverleners wordt verhoogd.

Ook de toename van zwaar illegaal vuurwerk vind ik verontrustend. Het aantal incidenten als gevolg van explosies van dat zware vuurwerk is toegenomen en zeker de impact daarvan. Ik vraag me oprecht af of we dit feest met zoveel inzet van hulpverleners en gemeentelijke medewerkers, zoveel schade, zoveel letsel en zelfs dodelijke slachtoffers op deze wijze kunnen blijven vieren.

De kenmerken van een feest zijn namelijk soms ver te zoeken. Dat er kennelijk in de ogen van velen tijdens de jaarwisseling geen fysieke en morele grenzen meer zijn, vind ik onbegrijpelijk. Volgens mij zijn we dicht bij het punt dat het op deze manier niet langer beheersbaar, maar ook niet langer maatschappelijk acceptabel is. Ik hoop en verwacht dat, mede door het verloop van de afgelopen jaarwisselingen, de maatschappelijke en politieke discussie hierover verder zal worden gevoerd en we met elkaar zoeken naar andere manieren om de jaarwisseling te vieren.

Vooruitkijkend naar 2019 staat er voor de gemeente weer veel op de agenda. De doorontwikkeling van Goeree-Overflakkee staat immers niet stil. Ook het vernieuwde gemeentebestuur heeft ambitieuze plannen die met veel energie uitgevoerd zullen gaan worden. En ook in onze samenleving staat veel te gebeuren, mede op initiatief van inwoners en ondernemers. Dat illustreert hoe groot het draagvlak, de betrokkenheid en saamhorigheid in onze samenleving is. De gemeente kan en wil daarbij graag faciliteren en ondersteunen, want alleen samen komen we verder. Dat hebben we de afgelopen zes jaar ook laten zien!

Het inwonertal van onze gemeente groeit. We zullen ook in 2019 verder verduurzamen en innoveren, dat is immers de rode draad in ons gemeentelijk beleid. Het gaat goed in de economie en de agenda’s staan vol met overleggen over plannen met onze partners, inwoners, ondernemers en medeoverheden. Ik ben er van overtuigd dat we ook in 2019 weer mooie resultaten kunnen verwachten op dit eiland.

 

Dames en heren,

Een paar weken geleden kwam ik in een restaurantje. Bij de deur hing een oud schoolbord met daarop in krijt de tekst: “We hebben hier geen wifi. Doe alsof het 1990 is en praat met elkaar…” Ik vroeg me even af of we dat zouden moeten willen; doen alsof het 1990 is, maar laten we onszelf niet voor de gek houden; het ís immers 2019. Mét snel internet – dat overigens hopelijk in het buitengebied van ons eiland óók binnenkort beter wordt – én de vernieuwing die daarbij hoort en ons veel goeds brengt.

De tekst op het bord van dat restaurantje suggereert dat onze mobiele devices het gesprek uitsluiten. In de praktijk is dat helaas soms ook zo. Maar wij zijn het zélf die daar verandering in kunnen brengen. Onze samenleving kan niet meer zonder moderne technieken. Onze economie zou stilvallen.

Maar onze samenleving kan ook écht niet zonder persoonlijk contact, zonder een goed gesprek. Alleen tijdens een gesprek zien we de wederzijdse emoties. En dat is nodig om contact te houden met elkaar. Om écht te weten wat we voelen en bedoelen. Want ook zonder persoonlijke contacten zou onze economie immers stilvallen. Hoe handig en nuttig soms ook; ik durf te stellen dat social media ons wat minder sociaal maken.

Ik was dan ook blij verrast toen ik las dat uit recent onderzoek bleek dat een kwart van de ondervraagde jongeren in 2019 minder online willen zijn en meer tijd wil doorbrengen met familie en vrienden. En ook vind ik dat de campagne: “Wat doe jij tegen eenzaamheid” daar heel goed bij aansluit. Het is namelijk zo eenvoudig om een beetje persoonlijke aandacht aan anderen te geven, maar we moeten er wel de tijd voor willen nemen. Want, zoals de slogan van een groot retail-bedrijf zo mooi zegt: ”aandacht maakt alles mooier”. Aandacht voor elkaar is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons samen; van inwoners, ondernemers en overheid.

Koning Willem Alexander zei in zijn kersttoespraak daarover het volgende, ik citeer: “De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.” Einde citaat. Dames en heren, ik weet zeker dat dit ook de norm van Goeree-Overflakkee is, het zit namelijk in ons DNA, en daardoor zullen ook hier fantastische, nieuwe initiatieven ontstaan.

Samen zullen we alert moeten blijven op onze omgeving. Om aansluiting te houden met de wereld om ons heen die snel verandert. En dat kan alleen als we een vitale democratie zijn op Goeree-Overflakkee. Waarin de inwoners en ondernemers met ons, met elkaar, durven mee te denken en samenwerken. En waar de overheid durft los te laten. En dat kan lukken als we samen nieuwe werkvormen durven ontdekken. Nieuwe manieren vinden om samen te werken, manieren die de collectiviteit van de samenleving onderstrepen.

Dat vraagt wat van ú, dat vraagt wat van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. De gemeente raakt steeds beter toegerust om initiatieven van de inwoners te faciliteren. De schaalvergroting van de gemeentelijke herindeling heeft op sommige plaatsen juist tot een schaalverkleining per kern geleid, waarbij de lokale identiteit niet verloren is gegaan, maar – onder andere door de inzet van de dorpsraden met de inwoners – juist is versterkt.

De versnelling van de samenleving heeft echter ook een keerzijde. Er zijn ook mensen die niet of niet meer kunnen meekomen. En er zijn mensen die kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. Ook daar ligt ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. De versnellende samenleving maakt het leven drukker, en lijkt ons de tijd áf te nemen. Ook waar het gaat om onze tijdbesteding zullen we zelf de regie dienen te houden.

Het zal – vaker dan voorheen – nodig zijn om de tijd te nemen voor de opvoeding van onze kinderen, omdat de ruimte daartoe niet meer vanzelfsprekend is. Het gevaar dat tijd voor onszelf, voor onze familie en voor onze omgeving de sluitpost op de begroting van onze agenda’s vormt, ligt steeds vaker op de loer. De schrijnende voorbeelden van het negeren van dat gevaar kunnen we dagelijks om ons heen zien. Het aantal mensen met een burn-out neemt nog steeds toe. Ook onder jongeren.

De versnelling in de samenleving doet de paradox ontstaan waarbij de vooruitgang die ons ten goede komt, ons bedreigt. En dat vereist onze discipline en energie om enerzijds op hoge snelheid bij te blijven, en anderzijds de tijd te nemen voor  onszelf en de mensen om ons heen.

Dames en heren,

De wereld waarin we leven, bruist van de energie. Energie die er voor zorgt dat er kansen zijn. Dat er werk voor velen is en dat groei mogelijk is. Het is van belang dat we de kansen die voorbijkomen, benutten. Het is echter ook cruciaal dat we elkaar daarin vasthouden. Wat we moeten voorkomen is dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat doordat er mensen afhaken in een vloedgolf van snelheid en vernieuwing en daardoor ontevreden of ongelukkig worden. Laten we aandacht blijven houden voor elkaar.

Onze gemeente gaat in ieder geval dit jaar voor zowel de mooie ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die voor ons liggen, als voor persoonlijke aandacht en intermenselijk contact. Voor de ogenschijnlijke tegenstelling van vernieuwing en behoud van identiteit. Ik wens u, ik wens ons, dat we in 2019 dat evenwicht kunnen vinden. Ik wens u de gezondheid om – ieder op zijn of haar eigen manier, in het groot of in het klein – deel te kunnen uitmaken van de samenleving op ons prachtige eiland. Een eiland waar iedereen energie van krijgt! Ik wens u allen een goed en gelukkig 2019!

Dank voor uw aandacht.

Na de toespraak was er uiteraard nog een hapje en een borrel achteraf. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman liep daarbij dan ook, zoals beloofd, door de zaal om met zoveel mogelijk mensen te kunnen spreken.

Reacties